Löpande bokföring

m

Ekonomisk administration

Bokslut

h

Fakturering

Årsredovisning

Betalning & inkassohantering

i

Deklaration

Skattejuridiska ärenden

Redovisningen är en viktig del av företagets styrning. Våra konsulter är experter inom området och vi kan erbjuda dig och ditt företag en fullständig service inom området som innefattar allt från löpande redovisning till kvalificerade skattefrågor. Vi har inriktat oss på små och medelstora företag som inte har en egen ekonomiavdelning. Tillsammans med våra konsulter så utformas er redovisning för att möta era behov av rapportering och information. Vi kan även tillhandahålla kvalificerade analyser av ert företag utifrån den upprättade redovisningen.

Att upprätta ett bokslut kan vara komplicerat. Det krävs en stor kunskap avseende skatter och redovisningsrekommendationer. Alla aktiebolag, kommanditbolag, handelsbolag och enskilda firmor är tvungna att upprätta bokslut. Aktiebolag måste även upprätta en årsredovisning enligt årsredovisningslagen. Årsredovisningen skall därefter revideras av bolagets revisor samt skickas in till bolagsverket. Vi kan även vara behjälpliga vid upprättande av koncernredovisningar.

Löner är svårt och ett komplicerat område där det är viktigt att allt blir rätt. Många företagare lämnar ut administrationen av detta på grund av att det är så svårt att hålla sig ajour med alla förändringar som sker inom lagstiftningen. Våra konsulter har specialistkompetens inom området och vi kan hjälpa till med lönespecifikationer, uppbördsdeklarationer, kontrolluppgifter samt övrig rapportering.

Vi hjälper dig med alla slags skattefrågor, så som uppbörder, privata deklarationer, bolagsdeklaration, skalbolagsdeklaration samt övriga skattefrågor. Vi kan vara rådgivare i samband med generationsskiften, företagsförsäljningar samt vid omstruktureringar i syfte att skatteoptimera.

Vi kan utföra ingående analyser av ditt företag som innefattar nyckeltalsanalyser, budgetar samt olika prognoser som kan användas som beslutsunderlag. I samband med omstruktureringar och generationsskiften så analyserar vi olika upplägg så att bästa skattemässiga utfall uppnås. Vi kan även fungera som fristående konsulter i samband med styrelsemöten, bolagsstämmor samt vid företagsöverlåtelser.

Vi hjälper dig med alla handlingar som kan behövas för bolagsverket och skatteverket. Detta kan innefatta bolagsbildning, fusioner, ny och fondemission, skatte- och avgiftsanmälan samt alla slags ändringar som du vill göra i din verksamhet, men som behöver registreras hos bolagsverket eller skatteverket.